Aktuellt kyrkogård

 

 

Höks Pastorat genomför nu säkerhetskontroll av gravvårdarna.

Bakgrund till kontrollen är det delade ansvaret på kyrkogården för kyrkans personal och allmänheten.
Höks pastorat har arbetsmiljö- och säkerhetsansvaret för alla som vistas eller arbetar där.
Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen.

Höks Pastorat har nio kyrkogårdar där det nu genomförs kontroller på totalt ca 6000 gravstenar.
Provning av gravvårdar utförs enligt direktiv från Centrala Gravvårdskommittén (CGK) och omfattar tre kontroller. Gravstenens lutning mäts, kontroll att det finns två dubb samt ett belastningsprov på 35 kg.

 Här finns en video som visar hur säkerhetskontrollen går till

Kyrkogårdsförvaltning har lagstöd (AML) att lägga omkull gravstenen eller att vid behov ta bort stenen från kyrkogården.
Underkända gravstenar läggs ner eller surras i väntan på nedläggning.

Gravrättsinnehavaren kommer få ett brev hemskickat om deras gravvård är underkänd.
Gravrättsinnehavaren uppmanas att åtgärda sin gravvård.

Många gravar har ingen gravrättsinnehavare. Vi har skyltat upp våra gravplatser.

Tag kontakt med Lena Melin 0430-32304 om ni vill bli gravrättsinnehavare eller återlämna grav.
Vi har skyltat med ”återtagen”. På dessa gravar finns ingen aktuell innehavare eller har gravrätten gått ut.

Kontrollen av gravstenarna utförs av extern part, YSTER CONSTRUCTION AB

Maria Mårtensson
Fastighets och kyrkogårdschef

0430-323 07